Cổng quang điện

Mã số: P1008

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

1. Đo vận tốc trung bình

2. Khảo sát các định luật về động lượng

3. Kiểm nghiệm định luật bảo toàn cơ năng

4. Khảo sát mối quan hệ giữa công và năng lượng

5. Đo tốc độ tức thời

6. Chuyển động rơi tự do

Phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phù hợp cho các bộ thí nghiệm:

1. Đo vận tốc trung bình

2. Khảo sát các định luật về động lượng

3. Kiểm nghiệm định luật bảo toàn cơ năng

4. Khảo sát mối quan hệ giữa công và năng lượng

5. Đo tốc độ tức thời

6. Chuyển động rơi tự do

................

Phân giải: 0.01ms

Có màn hiển thị lớn. Có thể dùng độc lập không qua bộ thu nhận số liệu.

Có Pin sạc.

Cổng quang điện

Cổng quang điện