Bộ thí nghiệm từ phổ - đường sức từ (loại 1)

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Bằng nhựa trong suốt.
  • Có các kim nam châm nằm trong các ô độc lập với nhau.

Kích thước: 250 x 250 mm

Bằng nhựa trong suốt.

Có các kim nam châm nằm trong các ô độc lập với nhau.