Bộ thí nghiệm vật lý - Các bài thí nghiệm vật lý cao cấp