Thiết bị thí nghiệm vật lý đại cương - Thiết bị tốt nhất Việt Nam