Bộ thí nghiệm về hiện tượng quang điện ngoài (dùng kính lọc sắc)

Mã số: PTVL2042 (D1112)

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Định luật về giới hạn quang điện
  • Định luật về cường độ dòng quang điện bão hòa
  • Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang electron

Nhiệm vụ: 

  • Khảo sát về giới hạn quang điện
  • Khảo sát về cường độ dòng quang điện bão hòa
  • Khảo sát về động năng ban đầu cực đại của quang electron