Bộ thu nhận số liệu

Mã số: WCY301

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Sử dụng cho các cảm biến trong danh mục

Phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có các cổng kết nối với các cảm biến và các cổng USB, SD để xuất dữ liệu;

Tích hợp màn hình màu, cảm ứng để trực tiếp hiển thị kết quả từ các cảm biến,

Các công cụ để phân tích dữ liệu,

Phần mềm tự động nhận dạng và hiển thị tên, loại cảm biến;

Có thể kết nối với máy tính lưu trữ, phân tích và trình chiếu dữ liệu;

Có thể sử dụng pin, pin có thời lượng đủ để thực hiện các bài thí nghiệm