Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc

Mã số: VL10TB01

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Lấy số liệu vẽ đồ thị và tính gia tốc

Thiết bị đo độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị vận tốc – thời gian, độ dịch chuyển – thời gian, tính gia tốc