Thiết bị đo gia tốc

Mã số: VL10TB03

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Xây dựng định luật 2 Newton

Thiết bị đo gia tốc này phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị