Thiết bị khảo sát động lượng

Mã số: VL10DC05

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Tìm động lượng của vật trong va chạm

Thiết bị khảo sát động lượng này phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị