Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm

Mã số: VL10DC06

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Khảo sát sự thay đổi năng lượng trong va chạm đơn giản

Thiết bị khảo sát năng lượng trong va chạm này phù hợp theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (TBDC) được bố trí thích hợp để lấy số liệu vẽ đồ thị