Bộ thí nghiệm quang hình 1 (Dành cho lớp 11)

Mã số: PTVL2043

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

  • Đo tiêu cự của thấu kính phân kì    
  • Kính hiển vi    
  • Kính thiên văn và ống nhòm 

Nhiệm vụ:

  • Đo tiêu cự của thấu kính phân kì    
  • Kính hiển vi        
  • Kính thiên văn và ống nhòm