Bộ thí nghiệm từ phổ

Mã số: L7TBTH23

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Tạo từ phổ bằng mạt sắt và nam châm

 

Bộ thí nghiệm từ phổ được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:
- Hộp nhựa (hoặc mica) trong (250x150x5)mm, không nắp.
- Hộp mạt sắt có khối lượng 100 g.
- Nam châm (TBDC).