Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng

Mã số: L7TBAS20

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Chứng minh định luật phản xạ ánh sáng

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm:

- Nguồn sáng (TBDC);
- Bản phẳng có chia độ 0 - 1800; gương phẳng có kích thước (150x200x3) mm, mài cạnh, có giá đỡ gương.

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng