Quả kim loại

Mã số: L10DC06

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Thiết bị dùng chung cho các thí nghiệm. Dùng để Làm gia trọng

Được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gồm 12 quả kim loại 50 g, có 2 móc treo, có hộp đựng