Mô hình DNA

Mã số: Đang cập nhật

Nhà sản xuất: AELAB

Mục đích:

Mô hình ba chiều của DNA. Nhấn mạnh trình tự cặp cơ sở và chức năng của DNA, các bazơ chắc chắn, đầy màu sắc kết hợp với nhau theo trình tự chính xác và các cặp gắn vào một thanh trung tâm đại diện cho các liên kết hydro

Mô hình ba chiều của DNA. Nhấn mạnh trình tự cặp cơ sở và chức năng của DNA, các bazơ chắc chắn, đầy màu sắc kết hợp với nhau theo trình tự chính xác và các cặp gắn vào một thanh trung tâm đại diện cho các liên kết hydro. Hai sợi linh hoạt biểu thị các đơn vị pentose và phosphate xen kẽ vào cuối mỗi cặp, tạo thành chuỗi xoắn kép